Tuesday, July 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Cách dùng Hàm IF Trong Excel + Ví Dụ Minh Họa Chi Tiết

Hàm IF là một trong những hàm logic phổ biến trong Excel. Nó cho phép bạn đánh giá một điều…

By admin , in Ứng dụng văn phòng , at Tháng Chín 8, 2020

Hàm IF là một trong những hàm logic phổ biến trong Excel. Nó cho phép bạn đánh giá một điều kiện và trả về giá trị chỉ định nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai.

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cú pháp và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm IF trong Excel.

Giới thiệu cú pháp hàm IF

Cú pháp hàm IF: = IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

 • logical_test: là một giá trị hay biểu thức logic có giá trị True hoặc False. Tham số này có thể là kí tự ngày tháng, con số hay biểu thức so sánh bất kỳ.
 • value_if_true: là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu điều kiện đúng. Tham số này không bắt buộc.
 • value_if_false: là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu điều kiện sai. Tham số này không bắt buộc.

Lưu ý:

 • Trong một số phiên bản Excel, dấu phân cách giữa các tham số có thể là dấu chấm phẩy (;).
 • Nếu tham số value_if_truevalue_if_false là text, hãy thêm dấu “” vào giá trị.
 • Nếu không thêm dấu “” vào text, giá trị trả về sẽ là #NAME? (sai công thức).

Ví dụ:
=IF(C2>155,"Cao","Thấp") sẽ trả về “Cao” nếu giá trị ô C2 > 155 và trả về “Thấp” nếu không thỏa điều kiện.

Hình ảnh

Những lưu ý khi sử dụng hàm IF

Khi bỏ qua tham số value_if_true:

 • Nếu vị trí của value_if_true bỏ trống, hàm IF sẽ trả về 0 nếu điều kiện đúng.
 • Nếu value_if_true vẫn có dấu nháy “”, hàm IF sẽ trả về ô trống.

Khi bỏ qua tham số value_if_false:

 • Nếu value_if_false bị bỏ qua (không có dấu phẩy sau value_if_true), hàm IF sẽ trả về FALSE.
 • Nếu đặt dấu phẩy sau value_if_true, hàm IF sẽ trả về 0.
 • Nếu đặt “” sau dấu phẩy, hàm IF sẽ trả về ô trống.

Nếu bạn muốn hàm IF trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE:

 • Gõ TRUE vào ô value_if_true.
 • Ô value_if_false có thể điền là FALSE hoặc để trống.

Ví dụ 1: Hàm IF với dữ liệu viết hoa, viết thường.

Giả sử bạn muốn nhận xét tình trạng sản phẩm trong một cửa hàng. Nếu sản phẩm còn hàng, đánh giá là “ok”, còn nếu sản phẩm hết hàng thì để trống.

Để điền vào ô đánh giá, bạn có thể nhập công thức =IF(C3="còn hàng","ok",""). Sau đó, bạn kéo chuột đến cuối bảng để sao chép công thức cho các ô dưới. Kết quả sẽ như sau:

Hình ảnh

Ví dụ 2: Hàm IF với nhiều điều kiện (hàm IF lồng nhau).

Giả sử bạn muốn đánh giá danh hiệu của học sinh trong tổ. Cho biết danh sách tổ và điểm trung bình của các học sinh dưới đây. Nếu điểm trên 8.0, đạt giỏi. Điểm từ 7.0 đến 8.0, đạt khá. Điểm từ 5.0 đến 7.0, đạt trung bình. Điểm dưới 5.0, đạt yếu.

Bạn có thể nhập công thức =IF(C2>=8,"Giỏi",IF(C2>7,"Khá",IF(C2>5,"Trung Bình","Yếu"))). Sau đó, kéo thả chuột đến cuối bảng để sao chép công thức cho các ô dưới. Kết quả sẽ như sau:

Hình ảnh

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng hàm IF không quan trọng chữ viết hoa hay thường. Vì cả “còn hàng” và “ok” đều là text, nên khi nhập vào công thức, chúng ta thêm dấu “”.

Đó là cách sử dụng hàm IF trong Excel. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn và thành thạo hơn khi sử dụng hàm IF trong Excel.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá