Download iGTD 1.4.5.6 for Mac

[DOWNLOAD] Với iGTD, bạn có thể quản lý các dự án, ủy quyền cho người dùng khác, lọc ra những công việc riêng theo danh mục, đánh giá tổng thể dự án và công việc bằng nhiều cách khác nhau Dựa trên ý tưởng từ thuyết Getting Things Done, iGTD của Bartlomiej Bargiel là một […]

Read More