Download Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án xây dựng

Phát hành bởi: Bộ Xây dựng Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 03/5/2013 Dung lượng: 31 Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Giới thiệu mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình cho các công trình xây dựng
 
TÊN DOANH NGHIỆP................Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

.........., ngày......... tháng......... năm..........

 

TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Địa điểm xây dựng:

4. Diện tích sử dụng đất:

5. Tổng mức đầu tư của dự án:

6. Nguồn vốn đầu tư:

7. Hình thức quản lý dự án:

8. Thời gian thực hiện dự án:

9. Những kiến nghị:

 

Để biết thêm chi tiết mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bạn có thể tải về máy của mình tại website này

 

 

link Download Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình , tai Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình mien phi down load xem


Tài liệu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá