Download Thông tư liên tịch 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng

Phát hành bởi: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 29/6/2009 Dung lượng: 60 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư liên tịch 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
 

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số 132 /2009/TTLT-BTC-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT

ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn

tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng

 ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông,

chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

____________________

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các uỷ viên, thư ký, giám thị, kỹ thuật viên Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Hội đồng chấm thi:

Điều chỉnh mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các uỷ viên, thư ký, giám thị, kỹ thuật viên của Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Hội đồng chấm thi quy định tại điểm 3, và khoản 4.3 của Phụ lục đính kèm Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 từ mức tối đa là 70.000đồng/người/ngày lên mức tối đa là 90.000đồng/người/ngày.

Điều 2. Bổ sung mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban công tác cụm trường:

Bổ sung mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các Ban công tác cụm trường được thành lập theo quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, cụ thể:

- Trưởng ban: tối đa 120.000đ/người/ngày.

- Phó trưởng ban: tối đa 100.000đ/người/ngày.

- Uỷ viên, thư ký: tối đa 90.000 đ/người/ngày.

Các mức chi nêu trên là mức chi tối đa. Các địa phương căn cứ vào thời gian và khối lượng công việc của từng cụm trường và khả năng cân đối của ngân sách địa phương để quy định mức chi cụ thể cho phù hợp với từng Ban công tác cụm trường tại địa phương.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, trường hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ hoặc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ  ngày ký và được thực hiện kể từ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm học 2008-2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Sỹ Danh

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TƯ Đảng;

- TTCP, các Phó TTCP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Khoa giáo TƯ Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Các Sở Tài chính, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP thuộc TƯ;

- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính

- Các đơn vị thuộc 2 Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính;

- Lưu: VT Bộ TC, Bộ GD&ĐT.

link Download Thông tư liên tịch 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT thong tu lien tich 1322009ttlt btc bgdt ky boi pham sy danh pham vu luan sua doi bo sung thong tu lien tich so 492007ttltbtc bgdt ngay 18052007 cua lien bo tai chinh bo giao duc va dao tao huong dan tam thoi ve noi dung muc chi cong tac quan ly tai chinh thuc hien xay dung ngan hang cau trac nghiem to chuc cac ky thi pho thong chuan bi tham du cac ky thi olympic quoc te va khu vuc do bo giao duc va dao tao bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư liên tịch 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư liên tịch 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá