Download Thông tư 70/2011/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”

Phát hành bởi: Bộ Giao thông vận tải Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 30/12/2011 Dung lượng: 418 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 70/2011/TT-BGTVT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
________________

Số: 70/2011/TT-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

“Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”

___________________

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”;

Mã số đăng ký: QCVN 17:2011/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này thay thế cho Quyết định số 50/2006/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2006 và có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; Website Bộ GTVT
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh La Thăng

link Download Thông tư 70/2011/TT-BGTVT thong tu 702011tt bgtvt ky boi dinh la thang ban hanh quy chuan ky thuat quoc gia “quy pham ve ngan ngua o nhiem do phuong tien thuy noi dia” do bo giao thong van tai ban hanh , tai Thông tư 70/2011/TT-BGTVT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 70/2011/TT-BGTVT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá