Download Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 02/12/2010 Dung lượng: 70 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
 
Văn bản Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 32/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

________________________

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định :

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  17  tháng  01 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

-    Văn phòng Quốc hội;

-    Văn phòng Chính phủ;

-    Ban tuyên giáo TƯ;

-    Ủy ban VH, GD, TN, TN&NĐ của QH;

-    Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

-    Kiểm toán Nhà nước;

-    Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

-    Công báo;

-    Như Điều 3 (để thực hiện);

-    Website Chính phủ;

-    Website Bộ GD&ĐT;

-    Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa 

link Download Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT thong tu 322010tt bgdt ky boi nguyen thi nghia ban hanh quy dinh dieu kien tieu chuan quy trinh cong nhan pho cap giao duc mam non cho tre em nam tuoi do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá