Download Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên trung học cơ sở

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/8/2011 Dung lượng: 200 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên trung học cơ sở
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 31/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên

giáo viên trung học cơ sở

______________________

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;

Theo đề  nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:  

- Văn phòng Quốc hội;

- VP Chính phủ;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;  

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Như Điều 3;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

link Download Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT thong tu 312011tt bgdt ky boi nguyen vinh hien ban hanh chuong trinh boi duong thuong xuyengiao vien trung hoc co so do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá