Download Thông tư 21/2010/TT-BTP Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

Phát hành bởi: Bộ Tư pháp Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 01/12/2010 Dung lượng: 139 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 21/2010/TT-BTP bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 21/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư
 
Văn bản Thông tư 21/2010/TT-BTP còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ TƯ PHÁP

________________

Số: 21/2010/TT-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

____________________

 

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Sau khi thống nhất ý kiến với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011 và thay thế Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 667/2004/QĐ-BTP ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Liên đoàn luật sư Việt Nam (để phối hợp);

- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;

- Toà án Nhân dân Tối cao;

- Hội luật gia Việt Nam;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TPHCM;

- Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Các vấn đề chung về XDPL (BTP);

- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);

- Công báo; Website Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Chính

link Download Thông tư 21/2010/TT-BTP thong tu 212010tt btp ky boi nguyen duc chinh ban hanh quy che tap su hanh nghe luat su do bo tu phap ban hanh , tai Thông tư 21/2010/TT-BTP mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 21/2010/TT-BTP được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá