Download Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khungtrình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề

Phát hành bởi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 26/7/2012 Dung lượng: 58 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khungtrình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề:  Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật
 
Văn bản Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

______________

Số:  17/2012/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung

trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề:

 Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật

___________________

  

 Căn cứ Luật Dạy nghề, ngày 29 tháng 11 năm 2006;

 Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ - CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ - TTg, ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 Căn cứ Quyết định số 53/2011/QĐ - TTg, ngày 27 tháng 9 năm 2011 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 86/2008/QĐ - TTg, ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ - BLĐTBXH, ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;

Xét đề nghị của Tổng cục Dạy nghề.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật – sản xuất và chế biến – nghệ thuật như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Công nghệ cán, kéo kim loại; Nguội sửa chữa máy công cụ; Chế tạo thiết bị cơ khí; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Kỹ thuật lò hơi; Điện tử dân dụng; Chế biến rau quả; Kỹ thuật điêu khắc gỗ; để áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề trên nhưng không bắt buộc áp dụng đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy” (Phụ lục 1).

2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ cán, kéo kim loại” (Phụ lục 2).

3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” (Phụ lục 3).

4. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí” (Phụ lục 4).

5. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp” (Phụ lục 5).

6. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ” (Phụ lục 6).

7. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò” (Phụ lục 7).

8. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lò hơi” (Phụ lục 8).

9. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng” (Phụ lục 9).

10. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế  biến rau quả” (Phụ lục 10).

11. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật điêu khắc gỗ” (Phụ lục 11).

Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Điều 1 của Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2012. Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số: 31/2007/QĐ -BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007, 14/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008, 38/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008, 18/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 31 tháng 03 năm 2008, 25/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 31 tháng 03 năm 2008, 41/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2008, 46/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2008, 40/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008, 29/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 4 tháng 4 năm 2008, 56/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2008, 27/2008/QĐ - BLĐTBXH ngày 4 tháng 4 năm 2008 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các UB của QH;

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung uơng của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ LĐTBXH;

- Lưu VT, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

link Download Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH thong tu 172012tt bldtbxh ky boi nguyen ngoc phi ban hanh chuong trinh khung trinh do trung cap nghe chuong trinh khungtrinh do cao dang nghe cho mot so nghe thuoc cac nhom nghe  cong nghe ky thuat san xuat va che bien nghe thuat do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh , tai Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá