Download Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/7/2009 Dung lượng: 973 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non
 
Văn bản Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 17/2009/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 25  tháng 7  năm 2009

 

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục mầm non ngày 5/1/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục mầm non.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2009 và thay thế Quyết định số 5205/Q§-BGD§T ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnhChương trình thí điểm giáo dục mầm non. Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non trong cả nước.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục;

- Ban Tuyên giáo TƯ;

- Bộ Tư pháp (Cục K tr VBQPPL)

- Công báo;

- Kiểm toán nhà nước;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ;

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lưu VT, Vụ GDMN, Vụ PC.  

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

link Download Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT thong tu 172009tt bgdt ky boi nguyen thien nhan ban hanh chuong trinh giao duc mam non do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá