Download Thông tư 161/2011/TT-BTC Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 17/11/2011 Dung lượng: 51 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 161/2011/TT-BTC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 161/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014
 
Văn bản Thông tư 161-2011-TT-BTC còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số: 161/2011/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG TƯ

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện

 Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014

___________________

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 tháng 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN được ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và được Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tại công văn số 1012/TTg-QHQT  ngày 22 tháng 6 năm 2009;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất ATIGA).

Trong đó:  

+ Cột “Mã hàng hóa” và cột “Mô tả hàng hóa”, được xây dựng trên cơ sở AHTN 2012 và phân loại theo cấp độ 8 số;

+ Cột “Thuế suất ATIGA (%)”, mức thuế suất áp dụng cho từng năm được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó, bắt đầu từ năm 2012 cho đến hết năm 2014.

Điều 2: Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:      

1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này;

2) Được nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt Nam, bao gồm các nước sau:

- Bru-nây Đa-ru-sa-lam;

- Vương quốc Căm-pu-chia;

- Cộng hoà In-đô-nê-xi-a;

- Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;

- Ma-lay-xi-a;

- Liên bang My-an-ma;

- Cộng hoà Phi-líp-pin;

- Cộng hoà Sing-ga-po;

- Vương quốc Thái Lan;

- Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu là thành viên của ASEAN, quy định tại khoản (2) Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương;

4) Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (viết tắt là C/O Mẫu D) theo quy định của Bộ Công Thương.

Điều 3: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2012 và thay thế Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT/AFTA giai đoạn 2008-2013 và Quyết định số 73/2008/TT-BTC ngày 05/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quyết định số 36/2008/BTC ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;    

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trương Chí Trung

link Download Thông tư 161/2011/TT-BTC thong tu 1612011tt btc ky boi truong chi trung ve viec ban hanh bieu thue nhap khau u dai dac biet cua viet nam de thuc hien hiep dinh thuong mai hang hoa asean giai doan 2012 2014 do bo tai chinh ban hanh , tai Thông tư 161/2011/TT-BTC mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 161/2011/TT-BTC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá