Download Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phát hành bởi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 15/5/2012 Dung lượng: 47 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 11/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Văn bản Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

______________

Số:  11/2012/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG TƯ

Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo

trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

______________________

 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của các Bộ, ngành có liên quan và Tổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT - BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 1. Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT - BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các UB của QH;

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, TCDN (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

link Download Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH thong tu 112012tt bldtbxh ky boi nguyen ngoc phi bo sung danh muc nghe vao bang danh muc nghe dao tao trinh do trung cap nghe trinh do cao dang nghe ban hanh kem theo thong tu so 172010tt bldtbxh ngay 04 thang 6 nam 2010 cua bo truong bo lao dong thuong binh va xa hoi do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh , tai Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá