Download Thông tư 10/2009/TT-BNN Bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Phát hành bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/3/2009 Dung lượng: 38 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 10/2009/TT-BNN bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 10/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______

Số: 10/2009/TT-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ

Bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

______

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp;

Căn cứ tình hình thực tế chuyển rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp như sau:

1. Bổ sung điểm a, tiết 2.3.2, khoản 2 Mục II như sau:

“ a) Đối với các tỉnh Tây Nguyên:

- Rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 110 mét khối trên một héc ta (sau đây viết tắt là m3/ha);

- Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 65 m3/ha;

- Rừng khộp (rừng rụng lá) có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 50 m3/ha.Riêng những dự án trồng cao su đã trình các ngành chức năng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 nhưng chưa phê duyệt, có trữ lượng gỗ bình quân theo lô lớn hơn hoặc bằng 50 m3/ha và nhỏ hơn 100 m3/ha thì được thực hiện theo dự án đã lập.”

2. Bổ sung điểm d, tiết 4.3.1, khoản 4 Mục II như sau:

“d) Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng lâm sản cho chủ rừng hoặc đơn vị khai thác tận dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Việc khai thác tận dụng lâm sản có thể tiến hành trước hoặc đồng thời với công tác khai hoang chuẩn bị đất để trồng cao su.”

Những Quy định khác tạiThông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn Phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban chỉ đạo Tây Nguyên;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- HĐND, UBND, Sở NN & PTNT các tỉnh,

thành phố trực thuộc TW;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN & PTNT;

- Các Vụ : Kế hoạch, Pháp chế, KHCN, Tài chính,

Tổ chức, Thanh Tra Bộ, Ban Đổi mới và QLDNNN;

- Các Cục: Trồng trọt, Lâm nghiệp, Kiểm lâm, HTX và PTNT;

- Tập đoàn CN cao su VN;

- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát 

link Download Thông tư 10/2009/TT-BNN thong tu 102009tt bnn ky boi cao duc phat bo sung mot so diem cua thong tu so 1272008tt bnn ngay 31 thang 12 nam 2008 cua bo nong nghiep va phat trien nong thon ve huong dan viec trong cao su tren dat lam nghiep do bo nong nghiep va phat trien nong thon ban hanh , tai Thông tư 10/2009/TT-BNN mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 10/2009/TT-BNN được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá