Download Thông tư 03/2013/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s

Phát hành bởi: Bộ Nội vụ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 16/4/2013 Dung lượng: 1745 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng pdf  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Thông tư 03/2013/TT-BNV bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 

Để xem nội dung Thông tư 03/2013/TT-BNV bạn cần tải file về máy tính theo hướng dẫn ở trên và dùng phần mềm đọc file tương ứng: microsoft word, foxit reader, winrar... để mở và xem nội dung

link Download Thông tư 03/2013/TT-BNV thong tu 032013tt bnv ky boi nguyen tien dinh quy dinh chi tiet thi hanh nghi dinh so 452010nd cp ngay 21 thang 4 nam 2010 cua chinh phu quy dinh ve to chuc hoat dong va quan ly hoi va nghi dinh so 332012nd cp ngay 13 thang 4 nam 2012 cua chinh phu sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 452010nd cp do bo noi vu ban hanh , tai Thông tư 03/2013/TT-BNV mien phi down load xem


Tài liệu Thông tư 03/2013/TT-BNV được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá