Download Quyết định 957/QĐ - TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 23/6/2011 Dung lượng: 33 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 957/QĐ - TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 957/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số : 957 /QĐ - TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 668/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2011và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 923/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh;

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh;

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2010 của tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Tây Ninh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

link Download Quyết định 957/QĐ - TTG quyet dinh 957qd ttg ky boi nguyen sinh hung ve viec tang thuong co thi dua cua chinh phu do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 957/QĐ - TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 957/QĐ - TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá