Download Quyết định 827/QĐ-UBND.HC Giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án nạo vét kênh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trên địa bàn Tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Đồng Tháp Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 17/7/2009 Dung lượng: 45 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 827/QĐ-UBND.HC bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 827/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp : Giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án nạo vét kênh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trên địa bàn Tỉnh
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐỒNG THÁP

___________

Số: 827/QÐ-UBND.HC

CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Thành phố Cao Lãnh, ngày  17 tháng  7  năm 2009

 

QUYẾT ÐỊNH

Giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải

phóng mặt bằng các dự án nạo vét kênh do Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn đầu tư trên địa bàn Tỉnh

_______________

 

UỶ ban nhân dân tỈnh đỒng tháp

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BNN-XD ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Nha Mân – Tư Tải;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-BNN-XD ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Cần Thơ – Huyện Hàm;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BNN-XD ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Mương Khai;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BNN-XD ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh An Phong – Mỹ Hòa – Bắc Đông;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BNN-XD ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Đồng Tiến – Lagrange;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BNN-XD ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Xẻo Mát – Cái Vồn;

Xét Công văn số 548/SNN-KH-TC ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất đơn vị chủ đầu tư thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án nạo vét kênh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

 

quyẾt đỊnh:

 

Ðiều 1. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình ngành Nông nghiệp là cơ quan đại diện chủ đầu tư, tổ chức tiếp nhận và thực hiện tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Nạo vét kênh Nha Mân – Tư Tải, Nạo vét kênh Cần Thơ – Huyện Hàm, Nạo vét kênh Mương Khai, Nạo vét kênh Xẻo Mát - Cái Vồn, Nạo vét Kênh An Phong – Mỹ Hòa - Bắc Đông, Nạo vét kênh Đồng Tiến – Lagrange;

Ðiều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình ngành Nông nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có Dự án, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ bàn giao mặt bằng thi công các Dự án.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã: Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lai Vung, Châu Thành, thị xã Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình ngành Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ NN&PTNT;

- Ban QLĐT&XD thủy lợi 10;

- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;                                   

- Lưu: VT, NC/XDCB (BTP).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. chỦ tỊch

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

  Lê Vĩnh Tân

link Download Quyết định 827/QĐ-UBND.HC quyet dinh 827qd ubndhc ky boi le vinh tan giao nhiem vu thuc hien cong tac boi thuong ho tro tai dinh cu giai phong mat bang cac du an nao vet kenh do bo nong nghiep va phat trien nong thon dau tu tren dia ban tinh do ubnd tinh dong thap ban hanh , tai Quyết định 827/QĐ-UBND.HC mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 827/QĐ-UBND.HC được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá