Download Quyết định 767/QĐ-TTG Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 23/6/2008 Dung lượng: 35 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 767/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 767/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 767/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 Hà Nội, ngày 23  tháng  6  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

2. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

3. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005

1. Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương.

2. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng.

Điều 4. Thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ban QLKKTCKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu Văn thư, TCCV (05b). A295

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

link Download Quyết định 767/QĐ-TTG quyet dinh 767qd ttg ky boi nguyen tan dung ve cac don vi su nghiep truc thuoc bo tai nguyen va moi truong do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 767/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 767/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá