Download Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục Bộ Tài Chính đính chính thông tư 08 /2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

Phát hành bởi: Bộ Tài chính Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 16/4/2013 Dung lượng: 378Kb
Lựa chọn 1: Tải dạng rar  
  • Để tải Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định 759 /QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 kèm các biểu mẫu phụ lục.
 

Trong file nén rar (khi bấm "tải dạng rar" ở phía trên ) có chứa cả quyết định 759 và các phụ lục kèm theo là các biểu mẫu vì vậy bạn tải file về giải nén để xem chi tiết.

 

Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08 ra 10/01/2013. Mục đích của Quyết định 759 là đính chính một số lỗi trình bày tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Có rất nhiều biểu mẫu phụ lục được sửa đổi.

 

Nội dung quyết định 759 :

 BỘ TÀI CHÍNH

————

Số: 759 /QĐ-BTC

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho

Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

 

 
   

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

          Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

          Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

          Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước,

 

                                                     QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) như sau:

1. Tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 37, đã in là: “Mã chi tiết nguồn kinh phí phải trả”, nay sửa thành: “Mã chi tiết phải thu, phải trả”.

2. Tại Phụ lục I:

2.1. Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, C1-05/NS, C1-06/NS, C1-07/NS, C1-08/NS, C2-01a/NS, C2-02/NS, C2-03/NS,C2-04/NS, C2-05/NS, C2-06/NS, C2-08/NS, C2-09/NS, C2-11/NS, C2-12/NS, C2-13/NS, C2-14a/NS, C2-14b/NS, C2-15/NS, C2-16/NS, C2-17a/NS, C2-17b/NS, C2-18/NS, C3-01/NS, C3-02/NS, C3-03/NS, C3-04/NS, C3-05/NS, C4-02/NS, C4-09/NS, C6-01/NS, C6-02/NS, C6-03/NS, C7-16/NS bằng các mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này.

2.2. Khổ giấy của mẫu chứng từ C4-08/KB, C4-09/KB đã in là khổ giấy A5, nay sửa thành khổ giấy A4.

3. Tại Phụ lục II, sửa tên tài khoản sau:

TK 3131 “Phải trả về phí tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ”, nay sửa thành “Phải trả về lãi tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ”.

4. Tại Phụ lục III.10, Phần tên danh mục đã in là: “Danh mục mã chi tiết kinh phí phải trả”, nay sửa thành: “Danh mục mã chi tiết phải thu, phải trả”; Tiêu đề trong bảng danh mục đã in là: “Tên mã kinh phí phải trả”, nay sửa thành: “Tên mã chi tiết phải thu, phải trả”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

TUQ. BỘ TRƯỞNG

Văn phòng Tổng Bí thư
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;    
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- KBNN, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

 

 

 

link Download Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục , tai Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá