Download Quyết định 755/QĐ-TTG V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2011

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 28/5/2010 Dung lượng: 29 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 755/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2011
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——

Số: 755/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011

________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1500/TTr-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Lò Văn Giàng, để nhận nhiệm vụ mới.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Trần Văn Phu, để nhận nhiệm vụ mới.

3. Các Ủy viên:

- Ông Vi Văn Long, để nhận nhiệm vụ mới;

- Ông Vũ Lục Quốc, để nhận nhiệm vụ mới;

- Ông Nguyễn Chương, để nhận nhiệm vụ mới;

- Ông Lê Văn Phùng, để nghỉ hưu theo chế độ;

- Ông Quách Thế Phường, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 755/QĐ-TTG quyet dinh 755qd ttg ky boi nguyen tan dung vv phe chuan ket qua mien nhiem thanh vien uy ban nhan dan tinh lai chau nhiem ky 2004 2011 do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 755/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 755/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá