Download Quyết định 63/2008/QĐ-LĐTBXH Ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề

Phát hành bởi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/11/2008 Dung lượng: 66 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 63/2008/QĐ-LĐTBXH bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 63/2008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề
 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________________

Số: 63/2008/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 11  năm 2008

                  

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học

Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng-an ninh; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trong các cơ sở dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.    

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị-xã hội có cơ sở dạy nghề; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Hiệu trưởng các cơ sở dạy nghề, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi  nhận:

-Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm  sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

-HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh,

  thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;

- Hội đồng GDQP-AN Trung ương;

- Website Chính phủ;

- Công báo;

- Lưu: VT, TCDN (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đàm Hữu Đắc

link Download Quyết định 63/2008/QĐ-LĐTBXH quyet dinh 632008qd ldtbxh ky boi dam hu dac ban hanh quy che to chuc day hoc va danh gia ket qua hoc tap mon hoc giao duc quoc phong an ninh trong cac co so day nghe do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh , tai Quyết định 63/2008/QĐ-LĐTBXH mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 63/2008/QĐ-LĐTBXH được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá