Download Quyết định 59/2011/QĐ-UBND Ban hành “Quy định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Lào Cai Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 30/12/2011 Dung lượng: 89 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 59/2011/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai : Ban hành “Quy định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

  __________

Số: 59/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Quy định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ

sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn

trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/08/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/05/2009 của Liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình Liên ngành số 265/TTr-SNN-STC ngày 30/12/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về thu tiền sử dụng nước sinh hoạt và mức hỗ trợ sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành biểu giá nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh

link Download Quyết định 59/2011/QĐ-UBND quyet dinh 592011qd ubnd ky boi nguyen van vinh ban hanh “quy dinh ve thu tien su dung nuoc sinh hoat va muc ho tro sua chua cong trinh cap nuoc sinh hoat tap trung khu vuc nong thon tren dia ban tinh lao cai” do ubnd tinh lao cai ban hanh , tai Quyết định 59/2011/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 59/2011/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá