Download Quyết định 58/2008/QĐ - BLĐTBXH Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề

Phát hành bởi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/6/2008 Dung lượng: 403 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 58/2008/QĐ - BLĐTBXH bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 58/2008/QĐ - BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

 

Số: 58/2008/QĐ - BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

 
QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, chương trình khung trình độ trung cấp nghề.

48 chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Phụ lục 14 kèm theo) căn cứ theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL ( Bộ Tư pháp);

- Công báo ;

- Website Chính phủ;

- Lưu VP, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Đàm Hữu Đắc

link Download Quyết định 58/2008/QĐ - BLĐTBXH quyet dinh 582008qd bldtbxh ky boi dam hu dac ban hanh quy dinh ve chuong trinh khung trinh do trung cap nghe chuong trinh khung trinh do cao dang nghe do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh , tai Quyết định 58/2008/QĐ - BLĐTBXH mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 58/2008/QĐ - BLĐTBXH được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá