Download Quyết định 5750/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đối với xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Ninh Thuận Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/9/2008 Dung lượng: 64 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 5750/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 5750/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Ban hành Quy định tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đối với xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 
Văn bản Quyết định 5750/QĐ-UBND còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

-------------------

Số: 5750/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đối với

xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

_____________________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 119/TTr-CAT(PX28) ngày 21 tháng 8 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đối với xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Xuân Hòa

link Download Quyết định 5750/QĐ-UBND quyet dinh 5750qd ubnd ky boi tran xuan hoa ban hanh quy dinh tieu chuan an toan ve an ninh trat tu doi voi xa phuong thi tran va co quan doanh nghiep tren dia ban tinh do ubnd tinh ninh thuan ban hanh , tai Quyết định 5750/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 5750/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá