Download Quyết định 53/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Phát hành bởi: UBND TP Hà Nội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 18/11/2010 Dung lượng: 67 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 53/2010/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_______

Số: 53/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng

trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

 lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và các quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong Quy định số 95-QĐ/TU ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Tỉnh ủy Hà Tây.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy; HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH; Các Ban của HĐND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Trung tâm Công báo; Cổng giao tiếp điện tử;
- Chánh, Phó văn phòng; các phòng CV;
- Lưu: VT, TH, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

link Download Quyết định 53/2010/QĐ-UBND quyet dinh 532010qd ubnd ky boi nguyen the thao ve viec ban hanh quy dinh nang bac luong truoc thoi han doi voi can bo cong chuc vien chuc va lao dong hop dong trong cac co quan don vi thuoc thanh pho ha noi lap thanh tich xuat sac trong thuc hien nhiem vu do ubnd tp ha noi ban hanh , tai Quyết định 53/2010/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 53/2010/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá