Download Quyết định 52/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

Phát hành bởi: UBND Tỉnh An Giang Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 15/11/2011 Dung lượng: 191 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 52/2011/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

________

Số: 52/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

An Giang, ngày 15  tháng 11  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang

an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

  ____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 03 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Bộ GTVT  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2177/QĐ.UB ngày 16 tháng 9 năm 2002 của UBND tỉnh về việc quy định phạm vi lộ giới các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Wedsite Chính phủ;

- Bộ Giao thông Vận tải;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – VPCP;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; UB. MTTQ tỉnh;

- Các Sở; Ban ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND xã, phường, thị trấn (qua website, email)

- Website An Giang;

- Báo AG; Đài PTTH AG; Phân xã AG;

- Phòng TH, QTTV, KSTT;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

-Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vương Bình Thạnh

link Download Quyết định 52/2011/QĐ-UBND quyet dinh 522011qd ubnd ky boi vuong binh thanh ban hanh quy dinh quan ly va bao ve hanh lang an toan duong bo cac tuyen duong bo tren dia ban tinh an giang do ubnd tinh an giang ban hanh , tai Quyết định 52/2011/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 52/2011/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá