Download Quyết định 492/QĐ-TTG Về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 05/5/2008 Dung lượng: 34 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 492/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 492/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 492/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

1. Nhà khách 37 Hùng Vương.

2. Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

3. Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

4. Nhà khách La Thành.

5. Hội trường Thống Nhất.

6. Nhà khách Tao Đàn.

Điều 2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 170/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Văn phòng Chính phủ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- BQL KKT CKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCB (5b)

-Lưu: VT, TCCV (5b)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 492/QĐ-TTG quyet dinh 492qd ttg ky boi nguyen tan dung ve cac don vi su nghiep thuoc van phong chinh phu do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 492/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 492/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá