Download Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ

Phát hành bởi: UBND TP Cần Thơ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 26/11/2010 Dung lượng: 169 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 44/2010/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ : Ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

_______

 Số: 44/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

     Cần Thơ,  ngày 26  tháng  11   năm 2010

 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút,

hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ

____________________

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định thực hiệnchính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2007 - 2011);

Đối với các đối tượng hưởng chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ;

- TT. TU, TT. HĐND thành phố;

- Thành viên UBND thành phố;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Sở, Ban, ngành thành phố;

- Thường trực HĐND và UBND quận, huyện;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Website Chính phủ;

- Báo Cần Thơ; TT. Công báo;

- Lưu: VT.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 Tô Minh Giới

link Download Quyết định 44/2010/QĐ-UBND quyet dinh 442010qd ubnd ky boi to minh gioi ban hanh quy dinh thuc hien chinh sach thu hut ho tro khuyen khich nguon nhan luc cua thanh pho can tho do ubnd tp can tho ban hanh , tai Quyết định 44/2010/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 44/2010/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá