Download Quyết định 43/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Phát hành bởi: UBND Tỉnh An Giang Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 10/12/2008 Dung lượng: 97 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 43/2008/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

 _______________

Số: 43/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

Long Xuyên, ngày 10 tháng 12  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

____________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Công thương (b/c);

- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

- Tổ 30, TT. Công báo.

- Lưu: VT, P. TH, KT, XDCB, VHXH, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vương Bình Thạnh

link Download Quyết định 43/2008/QĐ-UBND quyet dinh 432008qd ubnd ky boi vuong binh thanh vv ban hanh quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han va co cau to chuc cua so cong thuong do ubnd tinh an giang ban hanh , tai Quyết định 43/2008/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 43/2008/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá