Download Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 25/7/2008 Dung lượng: 227 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
 
Văn bản Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

 

Số: 41/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứQuyết định số 14/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1447/ 1994/ QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế trường, lớp mầm non tư thục và các văn bản khác về giáo dục mầm non tư thục và Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội; 

-Văn phòng Chính phủ;

- Uỷ ban VHGD -TTN&NĐ của Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Tư pháp ( Cục K.Tr.VBQPPL);

- Công báo;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Vinh Hiển

link Download Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT quyet dinh 412008qd bgdt ky boi nguyen vinh hien ban hanh quy che to chuc va hoat dong truong mam non tu thuc do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá