Download Quyết định 39/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 05/10/2012 Dung lượng: 105 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 39/2012/QĐ-TTg bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số:  39/2012/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày  05  tháng   10   năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

_________

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b).N 300

THỦ TƯỚNG

  

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 39/2012/QĐ-TTg quyet dinh 392012qd ttg ky boi nguyen tan dung ban hanh quy che quan ly cay canh cay bong mat cay co thu do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 39/2012/QĐ-TTg mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 39/2012/QĐ-TTg được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá