Download Quyết định 375/QĐ-TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 10/4/2013 Dung lượng: 43 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 375/QĐ-TTg bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 375/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 375/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày  03 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương tại Tờ trình số 66-TTr/BDVTW ngày 16 tháng 02 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 261/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 3 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban Dân vận Trung ương (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nam, 10b.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

link Download Quyết định 375/QĐ-TTg quyet dinh 375qd ttg ky boi nguyen xuan phuc tang bang khen cua thu tuong chinh phu do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 375/QĐ-TTg mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 375/QĐ-TTg được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá