Download Quyết định 364/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Ninh Thuận Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 22/12/2008 Dung lượng: 126 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 364/2008/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố
 
Văn bản Quyết định 364/2008/QĐ-UBND còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

-------------------

Số: 364/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 22 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố

___________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 tháng năm 2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2698/TTr-SNV ngày 16 tháng 12 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm 6 chương, 20 điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 10 tháng 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thị Út Lan

link Download Quyết định 364/2008/QĐ-UBND quyet dinh 3642008qd ubnd ky boi hoang thi ut lan ban hanh quy che to chuc va hoat dong cua thon va khu pho do ubnd tinh ninh thuan ban hanh , tai Quyết định 364/2008/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 364/2008/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá