Download Quyết định 36/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Phát hành bởi: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 16/7/2008 Dung lượng: 29 KB
  • Để tải Quyết định 36/2008/QĐ-BGDĐT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____

 

Số: 36/2008/QĐ-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

_____

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2004 về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 - 2005 và Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- UB VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;

- VP Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp (Cục K.tr.VBQPPL);

- Bộ LĐ-TB-XH;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD& ĐT;

- Công báo;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Vinh Hiển

link Download Quyết định 36/2008/QĐ-BGDĐT quyet dinh 362008qd bgdt ky boi nguyen vinh hien ban hanh quy che cong nhan truong mam non dat chuan quoc gia do bo giao duc va dao tao ban hanh , tai Quyết định 36/2008/QĐ-BGDĐT mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 36/2008/QĐ-BGDĐT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá