Download Quyết định 33/2008/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Quảng Trị Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 14/10/2008 Dung lượng: 28 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị : Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

____________

Số: 33/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đông Hà, ngày 14  tháng 10  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng,

giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Đối với thị xã Đông Hà: Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch tại địa bàn thị xã cho Phòng công chứng tỉnh Quảng Trị thực hiện.

2. Đối với huyện, thị xã còn lại: Cá nhân, hộ gia đình tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại Phòng công chứng tỉnh Quảng Trị hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2237/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định thẩm quyền địa hạt công chứng đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  

- Như điều 2;

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy ,TTHĐND tỉnh;

- Chủ tịch,, các PCT;

- Lưu: VT , NC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hữu Phúc

link Download Quyết định 33/2008/QĐ-UBND quyet dinh 332008qd ubnd ky boi le hu phuc quy dinh tham quyen cong chung doi voi hop dong giao dich tren dia ban tinh quang tri do ubnd tinh quang tri ban hanh , tai Quyết định 33/2008/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 33/2008/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá