Download Quyết định 32/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 09/7/2012 Dung lượng: 80 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 32/2012/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : V/v ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

  __________

Số: 32/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn

văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

và tương đương

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; "Thôn văn hóa", “Làng văn hóa", “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa", “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa", “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 08/01/2008; bãi bỏ khoản 2, Điều 1 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Sở Tư pháp;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh,
- Lưu: VT, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thiện

link Download Quyết định 32/2012/QĐ-UBND quyet dinh 322012qd ubnd ky boi nguyen thien vv ban hanh quy che cong nhan danh hieu “gia dinh van hoa”; “thon van hoa” “lang van hoa” “ban van hoa” “to dan pho van hoa” va tuong duong do ubnd tinh ha tinh ban hanh , tai Quyết định 32/2012/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 32/2012/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá