Download Quyết định 30/2007/QĐ-TTG Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 05/3/2007 Dung lượng: 341 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 30/2007/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 30/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
 
Văn bản Quyết định 30/2007/QĐ-TTG còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 30/2007/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội,  ngày  05  tháng  3  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn làm căn cứ thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính quốc gia;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, ĐP (5b). A. (315b). 

THỦ TƯỚNG

 (đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 30/2007/QĐ-TTG quyet dinh 302007qd ttg ky boi nguyen tan dung ban hanh danh muc cac don vi hanh chinh thuoc vung kho khan do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 30/2007/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 30/2007/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá