Download Quyết định 293/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 19/3/2008 Dung lượng: 29 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 293/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 293/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 293/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 5 tháng 3 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 733/TTr-BNV ngày 14 tháng 3 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Trần Thanh Mẫn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN;

- Website Chính phủ;

-Lưu: VT, V.III(5b)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 293/QĐ-TTG quyet dinh 293qd ttg ky boi nguyen tan dung ve viec phe chuan ket qua bau cu bo sung thanh vien uy ban nhan dan thanh pho can tho nhiem ky 2004 2009 do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 293/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 293/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá