Download Quyết định 290/QĐ - TTG Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 24/2/2011 Dung lượng: 37 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 290/QĐ - TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 290/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số : 290 /QĐ - TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại Tờ trình số 174/TTr-NHNN ngày 06 tháng 10 năm 2010 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 168/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và ông Nguyễn Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;

- PTTg CP Nguyễn Sinh Hùng;

- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

link Download Quyết định 290/QĐ - TTG quyet dinh 290qd ttg ky boi nguyen sinh hung tang thuong bang khen cua thu tuong chinh phu do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 290/QĐ - TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 290/QĐ - TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá