Download Quyết định 29/2010/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Yên Bái Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 02/11/2010 Dung lượng: 92 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 29/2010/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

_______

 Số: 29/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 Yên Bái, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

__________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/ NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 971/TTr-STC ngày 15/7/2010 về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái,  

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh về việc kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định.

Khi giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% (hai mươi phần trăm) so với mức giá quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng có liên quan tổ chức khảo sát tình hình giá cả thị trường, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh kịp thời phù hợp với từng thời điểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế  Điều 3  biểu giá tính thuế tài nguyên đối với một số sản phẩm tài nguyên khai thác chủ yếu, để làm căn cứ áp dụng giá sàn và giá tính thu thuế tài nguyên của Quy định kèm theo Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 26 08/ 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004; Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004; Quyết định số 1284/2007/QĐ-UBND ngày 29/08/2007; Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chính phủ;

- Tổng cục thuế;

- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

- TT Tỉnh ủy;

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Báo Yên Bái;

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, TH, TC.

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Bình

link Download Quyết định 29/2010/QĐ-UBND quyet dinh 292010qd ubnd ky boi nguyen van binh ban hanh bang gia tinh thue tai nguyen tren dia ban tinh yen bai do ubnd tinh yen bai ban hanh , tai Quyết định 29/2010/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 29/2010/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá