Download Quyết định 29/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế

Phát hành bởi: Bộ Y tế Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 18/8/2008 Dung lượng: 43 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 29/2008/QĐ-BYT bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
 
Văn bản Quyết định 29/2008/QĐ-BYT còn có các file đi kèm phía dưới

File 1: Tải về 1

BỘ Y TẾ

______________

Số:  29/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 18 tháng 8  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp y tế
 

_______________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 25/12/2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28/4/2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,


 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế”.

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế từ Trung ương đến địa phương, gọi tắt là cán bộ, viên chức y tế, có trách nhiệm thực hiện Quy tắc này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc này.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Thủ trươơởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm phổ biến, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử này đối với cán bộ, viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Bộ Nội Vụ (Vụ Pháp chế, Vụ CQ địa phương);
- Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng-Bộ Y tế;
- Công đoàn Y Tế VN;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, TCCB (05bản).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

link Download Quyết định 29/2008/QĐ-BYT quyet dinh 292008qd byt ky boi nguyen quoc trieu ve viec ban hanh quy tac ung xu cua can bo vien chuc trong cac don vi su nghiep y te do bo y te ban hanh , tai Quyết định 29/2008/QĐ-BYT mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 29/2008/QĐ-BYT được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá