Download Quyết định 29/2008/QĐ- BLĐTBXH Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng”

Phát hành bởi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 04/4/2008 Dung lượng: 74 KB
  • Để tải Quyết định 29/2008/QĐ- BLĐTBXH bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 29/2008/QĐ- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng”
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_____

Số: 29/2008/QĐ- BLĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề Điện tử dân dụng

______

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 04/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Điện tử dân dụng;

Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề:Điện tử dân dụng.

Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xác định, tổ chức thẩm định và duyệt chương trình dạy nghề áp dụng cho trường mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị- Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng cho nghề Điện tử dân dụng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Đàm Hữu Đắc

link Download Quyết định 29/2008/QĐ- BLĐTBXH quyet dinh 292008qd bldtbxh ky boi dam hu dac ban hanh chuong trinh khung trinh do trung cap nghe chuong trinh khung trinh do cao dang nghe cho nghe “dien tu dan dung” do bo lao dong thuong binh va xa hoi ban hanh , tai Quyết định 29/2008/QĐ- BLĐTBXH mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 29/2008/QĐ- BLĐTBXH được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá