Download Quyết định 245/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Ninh Thuận Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 21/1/2009 Dung lượng: 68 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 245/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 245/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

__________________

Số: 245/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học

và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012

_________________________________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Căn cứ công văn số 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Căn cứ Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012;

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 662/SGD&ĐT-KHTC ngày 28 tháng 11 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 32/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012; gồm 4 Chương, 10 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thị Út Lan

link Download Quyết định 245/QĐ-UBND quyet dinh 245qd ubnd ky boi hoang thi ut lan ban hanh quy che lam viec cua ban chi dao de an kien co hoa truong lop hoc va nha cong vu cho giao vien tinh ninh thuan giai doan 2008 2012 do ubnd tinh ninh thuan ban hanh , tai Quyết định 245/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 245/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá