Download Quyết định 24/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2012-2015

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Đăk Nông Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 09/8/2011 Dung lượng: 53 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 24/2011/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Nông : Về việc ban hành Quy định về nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2012-2015
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

________

Số: 24/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Đắk Nông, ngày 09 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và

điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước

do tỉnh quản lý giai đoạn 2012-2015

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 893/TTr-SKH ngày 11 tháng 7 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2012-2015.

Điều 2. Các nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh và các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân cấp, các nguyên tắc phân bổ vốn của Nhà nước, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện việc phân bổ vốn đúng mục tiêu, nguyên tắc; không được bố trí vốn dàn trải; lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu để tập trung đầu tư vốn cho những công trình trọng điểm có tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai thực hiện công tác đầu tư, xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, thanh quyết toán đúng chế độ quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (Tu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Diễn

link Download Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quyet dinh 242011qd ubnd ky boi le dien ve viec ban hanh quy dinh ve nguon von linh vuc phan cap va diem so phan bo von dau tu phat trien bang nguon ngan sach nha nuoc do tinh quan ly giai doan 2012 2015 do ubnd tinh dak nong ban hanh , tai Quyết định 24/2011/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 24/2011/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá