Download Quyết định 23/2008/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Bình Định Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 08/7/2008 Dung lượng: 32 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 23/2008/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Định : Về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

______

Số: 23/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh

______

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2478/CT-TH.NV.DT ngày 25/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh với một số nội dung như sau:

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh rác thải.

2. Cơ quan thu: Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị khác có chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

3. Mức thu phí vệ sinh rác thải được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Tỷ lệ % để lại nguồn thu phí vệ sinh rác thải cho cơ quan thu: 100% số thu phí vệ sinh rác thải để bù đắp chi phí hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và tổ chức thu phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu và tỷ lệ để lại nguồn thu đối với phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ môi trường đô thị An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lê Hữu Lộc

link Download Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quyet dinh 232008qd ubnd ky boi le hu loc ve viec quy dinh muc thu phi ve sinh rac thai tren dia ban tinh do ubnd tinh binh dinh ban hanh , tai Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 23/2008/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá