Download Quyết định 2088/QĐ-TTG V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 14/12/2009 Dung lượng: 27 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 2088/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 2088/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: 2088/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011

________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 4034/TTr-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ông Trịnh Quang Sử, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ông Trịnh Quang Sử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng   

link Download Quyết định 2088/QĐ-TTG quyet dinh 2088qd ttg ky boi nguyen tan dung vv phe chuan ket qua mien nhiem thanh vien uy ban nhan dan thanh pho hai phong nhiem ky 2004 2011 do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 2088/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 2088/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá