Download Quyết định 19/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Đăk Lăk Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 10/8/2011 Dung lượng: 40 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 19/2011/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

________

Số: 19/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh

tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

__________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 15 về lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tại Tờ trình số 1371/TTr-BCH ngày 10/6/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ QP-AN và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các cấp trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ QP, Bộ TL QK5;
- Cục KT VB/ Bộ Tư pháp;
- Thường trực TU;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Bộ CHBĐBP tỉnh, Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở LĐTB & XH;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Lưu: VT, NC, TH (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư

link Download Quyết định 19/2011/QĐ-UBND quyet dinh 192011qd ubnd ky boi lu ngoc cu ban hanh quy che thu quan ly va su dung quy quoc phong – an ninh tai xa phuong thi tran tren dia ban tinh do ubnd tinh dak lak ban hanh , tai Quyết định 19/2011/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 19/2011/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá