Download Quyết định 1833/QĐ-TTG Về cơ chế trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 06/11/2009 Dung lượng: 32 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 1833/QĐ-TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 1833/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: 1833/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cơ chế trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với

Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ chế trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán:

1. Sở Giao dịch chứng khoán được trích tối đa không quá 03 tháng lương thực tế cho hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nếu đạt cả hai tiêu chí:

a) Lợi nhuận thực hiện năm nay tăng hơn hoặc bằng năm trước;

b) Số lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch năm nay tăng so với năm trước.

Nếu đạt một trong hai tiêu chí trên thì được trích tối đa không quá 02 tháng lương thực tế. Trường hợp không đạt cả hai tiêu chí trên nhưng hoạt động có lãi thì được trích tối đa không quá 01 tháng lương thực tế.

2. Trung tâm Lưu ký chứng khoán được trích tối đa không quá 03 tháng lương thực tế cho hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nếu đạt cả hai tiêu chí:

a) Lợi nhuận thực hiện năm nay tăng hơn hoặc bằng năm trước;

b) Số lượng chứng khoán đăng ký, lưu ký năm nay tăng so với năm trước.

Nếu đạt một trong hai tiêu chí trên thì được trích tối đa không quá 02 tháng lương thực tế. Trường hợp không đạt cả hai tiêu chí trên nhưng hoạt động có lãi thì được trích tối đa không quá 01 tháng lương thực tế.

3. Cơ chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Nội vụ;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH (5).

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

link Download Quyết định 1833/QĐ-TTG quyet dinh 1833qd ttg ky boi nguyen tan dung ve co che trich lap su dung quy khen thuong phuc loi doi voi so giao dich chung khoan trung tam lu ky chung khoan do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 1833/QĐ-TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 1833/QĐ-TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá