Download Quyết định 17/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của

Phát hành bởi: UBND Tỉnh Yên Bái Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 13/6/2011 Dung lượng: 37 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 17/2011/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

________

Số: 17/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Yên Bái, ngày 13 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi

tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

công lập của tỉnh Yên Bái

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 48/TT-HĐND ngày 09/5/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chỉnh sửa Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 530/TTr-STC ngày 26 tháng 5 năm 2011 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi: Bỏ cụm từ “Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân” tại điểm b khoản 2 Điều 2 Chương I Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Kèm theo Quyết định số: 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái) điểm b khoản 2 Điều 2 Chương I sau khi sửa đổi:

“b) Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo Quy định này”.

2. Bổ sung thêm điểm c vào khoản 2 Điều 2 chương I như sau:

“c) Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp của các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái”.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                    

-Chính phủ;                            

-Bộ Tài chính;

-TT Tỉnh uỷ;                           

-TT HĐND tỉnh;

-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;         

-Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

-Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

-Trung tâm Công báo tỉnh;

-Lưu: VT, TH, TC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Hoàng Thương Lượng

link Download Quyết định 17/2011/QĐ-UBND quyet dinh 172011qd ubnd ky boi hoang thuong luong ve viec sua doi bo sung quyet dinh so 132011qd ubnd ngay 2142011 cua ubnd tinh yen bai ban hanh quy dinh che do cong tac phi che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi doi voi cac co quan nha nuoc don vi su nghiep cong lap cua tinh yen bai do ubnd tinh yen bai ban hanh , tai Quyết định 17/2011/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 17/2011/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá