Download Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang

Phát hành bởi: UBND Tỉnh An Giang Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 12/7/2012 Dung lượng: 178 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng doc  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 16/2012/QĐ-UBND bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

__________

Số: 16/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

An Giang, ngày  12  tháng  7  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang

  ______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng ngày 04 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá” “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT- BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, hồ sơ, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Tờ trình số 61/TTr-SVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                 

- Website Chính phủ;                                          

- TTBCĐ PT.TDĐKXDĐSVH TW,

- Bộ VHTTDL, Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;

- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

- UBMTTQ Việt Nam;

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Website An Giang;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Thành viên BCĐ PT.TDĐKXDĐSVH tỉnh;

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Đài PT&TH An Giang; Báo An Giang;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Phòng: VHXH, TH;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: HC-TC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Ðã ký)

 

Hồ Việt Hiệp

link Download Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quyet dinh 162012qd ubnd ky boi ho viet hiep ban hanh quy dinh ve viec cong nhan cac danh hieu trong phong trao “toan dan doan ket xay dung doi song van hoa” tinh an giang do ubnd tinh an giang ban hanh , tai Quyết định 16/2012/QĐ-UBND mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 16/2012/QĐ-UBND được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá