Download Quyết định 150/QĐ - TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát hành bởi: Thủ tướng Chính phủ Đánh giá:  
Ngày xuất bản: 26/1/2011 Dung lượng: 32 KB
Lựa chọn 1: Tải dạng DOC  
Lựa chọn 2: Tải dạng zip  
  • Để tải Quyết định 150/QĐ - TTG bạn lựa chọn loại file cần tải phía trên và bấm nút download

 Giới thiệu

Quyết định số 150/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số : 150 /QĐ - TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 118/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Tài Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng;

2. Ông Bùi Văn Tuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBND thành phố Hải Phòng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

link Download Quyết định 150/QĐ - TTG quyet dinh 150qd ttg ky boi nguyen sinh hung ve viec tang thuong bang khen cua thu tuong chinh phu do thu tuong chinh phu ban hanh , tai Quyết định 150/QĐ - TTG mien phi down load xem


Tài liệu Quyết định 150/QĐ - TTG được chúng tôi cập nhật, giúp bạn có thể tải và tham khảo. Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng tài liệu này.

Danh mục tài liệu

Tài liệu mới

Từ khoá